Mongolian (Монгол улс) Resources

Бурханы Үгэнд хайртай, Христийн сүм чуулганы удирдагч, ахлагч, пасторуудад үнэн зөв теологийн боловсролыг олгож Есүсийн Хаанчлалыг тэлэхийг эрмэлзсэн дэлхийн өнцөг булан бүрээс бүрдсэн Христэд итгэгчдийн баг юм. Тэд Гурав Дах Мянган Үйлчлэлийн хичээлийн хөтөлбөрийг чухалд үзэж өөрсдийн хувийн өсөлт хөгжилдөө хэрэглэхээс гадна хүчирхэг, идэвхтэй Христэд итгэгч удирдагчдыг сургаж бэлдэхдээ ашигладаг билээ. Тэр хүмүүс хувь хувийнхаа бэлэг авьяасыг түшиглэн хамтран ажиллан Гуравдагч Мянган хичээлийн орчуулга, дуу оруулалт, видео бэлтгэх ажлуудыг хийж байна. Бид энэ хэл дээр орчуулагдаж бэлэн болсон материалуудаа энэ сайтад нийтэлж байх болно.

Теологийн үзэл бодлоо бүрдүүлэх нь
(Building Your Theology)

Системчилсэн теологийг бүрдүүлэх нь
(Building Systematic Theology)

Библийн теологийн тухай ойлголтоо сайжруулах нь
(Building Biblical Theology)

Хаант улс, Гэрээ, Канон: Христэд итгэгчдийн Бичээсийг задлан шинжилсэн нь
(Kingdom, Covenants & Canon of the Old Testament)

Балар эртний түүх
(The Primeval History)

Аврахаам эцэг
(Father Abraham)

 • 1-р хичээл: Абрахаамын амьдрал. Эх утга  (Lesson 1: The Life of Abraham: Structure and Content)
  1-р хэсэг   2-р хэсэг
 • 2-р хичээл: Абрахаамын амьдрал. Эх утга  (Lesson 2: The Life of Abraham: Original Meaning)
  1-р хэсэг   2-р хэсэг
 • 3-р хичээл: Орчин үеийн хэрэгжүүлэлт  (Lesson 3: The Life of Abraham: Modern Application)
  1-р хэсэг   2-р хэсэг

Тэр бидэнд зөнчдийг өгсөн
(He Gave Us Prophets)

 • 1-р хичээл: Тайлбарын Үндсэн Зарчмууд  (Lesson 1: Essential Hermeneutical Perspectives)
  1-р хэсэг
 • 2-р хичээл: Зөнчийн ажил  (Lesson 2: A Prophet's Job)
  1-р хэсэг
 • 3-р хичээл: Гэрээн дэх хүмүүс  (Lesson 3: The People of the Covenant)
  1-р хэсэг   2-р хэсэг
 • 4-р хичээл: Гэрээнүүдийн хөгжил  (Lesson 4: The Dynamics of the Covenant)
  1-р хэсэг   2-р хэсэг
 • 5-р хичээл: Зөнчдийн үгэнд хийсэн түүхэн шинжилгээ  (Lesson 5: Historical Analysis of Prophecy)
  1-р хэсэг   2-р хэсэг
 • 6-р хичээл: Зөгнөлүүдийн утга зохиолын судалгаа  (Lesson 6: Literary Analysis of the Prophets)
  1-р хэсэг   2-р хэсэг

Үйл явдал ном
(The Book of Acts)

Пуулийн Теологийн цөм
(The Heart of Paul's Theology)

Пуулийн шоронгоос бичсэн захидлууд
(Paul's Prison Epistles)

Библийн дагуу шийдвэр гаргах нь
(Making Biblical Decisions)